دبیرستان دخترانه نمونه دولتی صارمیه


سخن روز:

از پدر گر قالب تن یافتیم از معلم جان روشن یافتیم

هر روزت مبارک . . .

 
صفحه اصلی

 

سخن روز
.

 


 
        معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر توانمندی است معلمی در قرآن به عنوان جلوه ای از قدرت لایزال الهی نخست ویژه ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی است. در نخستین آیات قرآن که بر قلب مبارک پیغمبر اکرم (ص) نازل شد، به این هنر خداوند اشاره شده است:

اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. (علق: ۱ـ ۵)


بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید. انسان را از خون بسته سرشت بخوان ! و پروردگارت کریمترین است همان که آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پدر كه باشی سردت می شود ولی كت بر شانه فرزند می اندازی

چهره ات خشن می شود و دلت دريايی، آرام نمی گيری تا تكه نانی بياوری.

پدر كه باشی، می خواهی ولی نمی شود، نمی شود كه نمی شود.
در بلندايی از اين شهرت مشت نشدن ها بر زمين می كوبی

پدر كه باشی عصا می خواهی ولی نمی گویی .
هر روز خم تر از ديروز، مقابل آينه تمرين محكم ايستادن می كنی.

پدر كه باشی حساس می شوی به هرنگاه پرحسرت فرزند به دنيا،
تمام وجود خودت را محكوم آرزوهايش می كنی!

پدر كه باشی در كتابی جايی نداری و هيچ جایی زير پايت نيست .
بی منت از اين غريبه گی هايت می گذری تا پدر باشی .
پشت خنده هايت فقط سكوت ميكنی.

پدر كه باشي به جرم پدر بودنت حكم هميشه دويدن را برايت بریده اند ،
بی هيچ اعتراضي به حكم ، فقط می دوی و درتنهایی ات نفسی تازه می كنی.

پدركه باشی پيرنمی شوی ولی يك روز بی خبر تمام می شوی و پشت ها را خالی می كنی ،
با تمام شدنت ،
حس آرامش را بعد از عمری تجربه كنی.

پدر كه باشی در بهشتی كه زير پای تو نبود هم دلهره هايت را مرور می كنی.

" تقديم به همه پدران دنيا"

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه امتحانات خردادماه 94-1393 دبيرستان صارميه

روز -  تاریخ

اول

دوم ریاضی

دوم تجربی

دوم ادبی

سوم ریاضی

سوم تجربی

سوم ادبی

چهارم ریاضی

چهارم تجربی

چهارم ادبی

يك شنبه 20/2/94

----

----

----

----

----

----

----

شيمي

شيمي

رياضي پايه

سه شنبه 22/2/94

----

----

----

----

----

----

----

----

----

تاريخ

چهارشنبه 23/2/94

----

----

----

----

مباني كامپيوتر

آمار

----

گسسته

زمين شناسي

----

پنج شنبه 24/2/94

----

----

----

----

----

----

----

----

----

علوم اجتماعي

يك شنبه 27/2/94

----

----

----

----

تاريخ معاصر

تاريخ

 معاصر

روانشناسي

هندسه

رياضي عمومي

فلسفه

سه شنبه29/2/94

----

----

----

----

----

----

تاريخ ادبيات

----

----

جغرافيا

پنج شنبه 31/2/94

----

----

----

----

----

----

----

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

شنبه2/3/94

ديني

-----

زيست

تاريخ ايران وجهان

ديني

ديني

ديني

----

----

----

يك شنبه3/3/94

----

----

----

----

----

----

----

معارف

معارف

معارف

دوشنبه4/3/94

زيست

ديني

ديني

ديني

عربي

عربي

عربي

----

----

 

سه شنبه5/3/94

-----

----

----

----

----

----

----

ديفرانسيل

زيست

عربي

چهار شنبه6/3/94

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

ادبيات تخصصي

-----

-----

-----

پنج شنبه7/3/94

----

آمادگي دفاعي

 

آمادگي دفاعي

 

آمادگي دفاعي

----

----

----

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي

شنبه9/3/94

فيزيك

فيزيك

فيزيك

اقتصاد

حسابان

زيست

فلسفه

----

----

----

يك شنبه10/3/94

----

آمار

(هماهنگ)

----

آمار

(هماهنگ)

----

----

----

فيزيك

فيزيك

ادبيات فارسي

سه شنبه12/3/94

مطالعات

شيمي

شيمي

تاريخ ادبيات

فيزيك

فيزيك

تاريخ ايران وجهان

----

----

----

شنبه16/3/94

رياضي

رياضي

رياضي

عربي

هندسه

زمين

جغرافيا

----

----

----

دو شنبه18/3/94

عربي

جغرافيا

جغرافيا

جغرافيا

زبان فارسي

زبان فارسي

زبان فارسي تخصصي

----

----

----

چهار  شنبه20/3/94

زبان خارجي

هندسه

هندسه

جامعه

شيمي

شيمي

آرايه ادبي

----

----

----

يك شنبه24/3/94

شيمي

ادبيات

ادبيات

ادبيات

جبر

رياضي

رياضي

----

----

----

سه شنبه26/3/94

ادبيات

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

زبان خارجي

----

----

----

پنج شنبه28/3/94

----

عربي

عربي

----

----

----

جامعه

----

----

----


برو بالا