دبیرستان دخترانه نمونه دولتی صارمیه


سخن روز:

وجود پر مهرتان را میزبانیم در شروع فصل رنگارنگ عشق ودانایی


سخن روز
.

 

برای مشاهده شماره کلاس به صفحه اطلاعات مدرسه مراجعه کنید
برنامه هفتگی دبیرستان

 

روز

کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

 

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

 

اول 1

ورزش

شریف

ریاضی

عشاقی

دینی

بنده کریم

 

مطالعات

معتمدی

عربی

اعتمادی

فیزیک

معتمدی

 

شیمی

کاهی

ریاضی

عشاقی

زبان خارجی

تومانی

زبان فارسی

بهنام

زیست

تدین

ادبیات

غائبی

مطالعات

فیزیک       معتمدی معتمدی

 

شیمی

زبان   کاهی

توماني

دینی

بنده کریم

       ریاضی

پرورشی عشاقی

 حسینی

 

 

اول 2

عربی

هادی

ورزش

شریف

ریاضی

عشاقی

 

دینی

ت حسینی

دینی

ت حسینی

فیزیک

معتمدی

مطالعات معتمدی

زبان خارجی

تومانی

زبان فارسی

بهنام

شیمی

کاهی

ریاضی

عشاقی